önceki karikatür


Sana...

-Alo?! Kimsiniz?!
-Hohahaha!!!
-Sana...
sonraki karikatür